logo
webdesign, bonn

Sandmeyer-Reaktion


1. T. Sandmeyer, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1884, 17, 1633-1635.
2. H. H. Hodgson, Chem. Rev. 1947, 40, 251-277.
3. E. Pfeil, Angew. Chem. 1953, 65, 155-158.
4. J. K. Kochi, J. Am. Chem. Soc. 1957, 79, 2942-2948.
5. C. Galli, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 1981, 1431-1459.
6. C. Galli, J. Chem. Soc., Perin Trans. 2, 1982, 1139-1142.

© avaris | godot Suchmaschinenoptimierung